Recently Accepted Papers

Articles 45

Sunjae Yoon, Ji Woo Hong, Eunseop Yoon, DaHyun Kim, Junyeong Kim, Hee Suk Yoon, Chang D. Yoo, "Selective Query-guided Debiasing for Video Corpus Moment Retrieval", European Conference on Computer Vision 2022.


Chaoning Zhang, Kang Zhang, Chenshuang Zhang, Axi Niu, Jiu Feng, Chang D. Yoo, In So Kweon, "Decoupled Adversarial Contrastive Learning for Self-supervised Adversarial Robustness", European Conference on Computer Vision 2022.


Views 149
Views 27
ACL 2023 3 paper accepted!
Admin
2023.05.02
Views 1429
Views 3568
Views 396
Views 61
Views 50
ICLR 2023 2 paper accepted!
Admin
2023.01.21
Views 21825
EMNLP 2022 2 paper accepted!
Admin
2022.10.07
Views 3847
Views 7274
Views 17880
Views 14340
ECCV 2022 2 paper accepted!
Admin
2022.07.04
Views 13674
Views 78577
ICML 2022 1 paper accepted!
Admin
2022.05.16
Views 41583
CVPR 2022 2 Papers accepted!
Admin
2022.03.09
Views 25376
ACL 2022 1 Paper Accepted!
Admin
2022.03.09
Views 33527
ICLR 2022 1 Paper Accepted!
Admin
2022.03.09
Views 877
Views 54886
AAAI 2022 1 Paper Accepted!
Admin
2021.12.21
Views 5250