Recently Accepted Papers

Articles 45

Sunjae Yoon, Ji Woo Hong, Eunseop Yoon, DaHyun Kim, Junyeong Kim, Hee Suk Yoon, Chang D. Yoo, "Selective Query-guided Debiasing for Video Corpus Moment Retrieval", European Conference on Computer Vision 2022.


Chaoning Zhang, Kang Zhang, Chenshuang Zhang, Axi Niu, Jiu Feng, Chang D. Yoo, In So Kweon, "Decoupled Adversarial Contrastive Learning for Self-supervised Adversarial Robustness", European Conference on Computer Vision 2022.


Views 149
Views 27
ACL 2023 3 paper accepted!
Admin
2023.05.02
Views 1428
Views 3568
Views 396
Views 61
Views 50
ICLR 2023 2 paper accepted!
Admin
2023.01.21
Views 21815
EMNLP 2022 2 paper accepted!
Admin
2022.10.07
Views 3847
Views 7272
Views 17879
Views 14340
ECCV 2022 2 paper accepted!
Admin
2022.07.04
Views 13673
Views 78576
ICML 2022 1 paper accepted!
Admin
2022.05.16
Views 41580
CVPR 2022 2 Papers accepted!
Admin
2022.03.09
Views 25375
ACL 2022 1 Paper Accepted!
Admin
2022.03.09
Views 33527
ICLR 2022 1 Paper Accepted!
Admin
2022.03.09
Views 877
Views 54884
AAAI 2022 1 Paper Accepted!
Admin
2021.12.21
Views 5250